فیلم فارگو -1500 رو چاپدر واقع به دلیل مکانیزم چاپ غیر مستقیم این نوع کارت پرینترها، فیلم و ریبون بصورت همزمان در فرآیند چاپ مورد استفاده قرار می گیرند و طریقه چاپ با چاپگر فارگو به این صورت می باشد که در ابتدا اطلاعات بر روی فیلم بعد بر روی کارت انتقال پیدا میکند.بدلیل وجود فیلم در کارت پرینتر های فارگو چاپ کارت لبه به لبه می باشد و هیچگونه حاشیه سفیدی در کارت مشاهده نمی شود.

با این فیلم قادر خواهید بود 1500 عدد کارت به صورت یکرو چاپ کنید.فیلم شفاف 84053 فقط در کارت پرینتر فارگو مدل HDP5000مورد استفاده خواهد بود.